ઇ થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઇ' થી શરૂ થતા 9, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 9 of 9
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઈબાદત પૂજા 1 ગર્લ
ઇકામ સંપૂર્ણ રીતે એક 7 ગર્લ
ઇક્જસ એક પ્રશંસા 5 ગર્લ
ઇકજોત એક પ્રકાશ; ભગવાનનો પ્રકાશ 2 ગર્લ
ઇક્લીન સર્વોચ્ચ સત્તામાં તલ્લીન 11 ગર્લ
ઇક્મૂરત સંપૂર્ણ સત્તાનું એક સ્વરૂપ 3 ગર્લ
ઇક્પૂજ પરમાત્માના ઉપાસક 4 ગર્લ
ઈશલીન ઈશ્વરીય શક્તિમાં લીન 9 ગર્લ
ઈશ્વરપ્રીત ભગવાનના પ્રિય 7 ગર્લ
Showing 1 - 9 of 9