સ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'સ' થી શરૂ થતા 487, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 487
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
સ્વિમજીત આ નામનો અર્થ ખુબાજ યાદૃચ્છિક છે પરંતુ તેનો અર્થ એ થશે કે આ વ્યક્તિ તરવામાં સફળ છે 4 બોય
સ્વર્નદીપ સોનાનો દીપક 6 બોય
સ્વરનરૂપ સોનાનો અવતાર 5 બોય
સ્વરાનપ્રેમ સોના માટે પ્રેમ 11 બોય
સ્વરાનપ્રિત સોના માટે પ્રેમ 5 બોય
સ્વરનપાલ ભગવાનનું સ્વર્ણ 6 બોય
સ્વરનલાલ સ્વપ્નમાં જોયેલું; કાલ્પનિક 11 બોય
સ્વરન્જીત સુવર્ણ વિજેતા 8 બોય
સ્વરજપાલ પોતાના નિયમનો રક્ષક 11 બોય
સ્વરાજ્દીપ 3 બોય
સુવેમબેર્જિત સ્પર્ધામાં વિજેતા 9 બોય
સુવચન મહાન શબ્દો 8 બોય
સુતંતર સારા ચરિત્રિત વ્યક્તિ 6 બોય
સુશ્મજિત સુંદરતાનો વિજય 3 બોય
સુષ્મિતા સુંદર સ્મિત; સરસ સ્મિત; હસતાં હસતાં સારાં. 3 બોય
સુર્વજીત વિજયી 11 બોય
Surprem (સુરપ્રેમ) Love of God 11 બોય
સુરપ્રિત ભગવાનનો પ્રેમ 5 બોય
સુરપત ઈશ્વરના ગુરુ 5 બોય
સુરપાળ ભગવાન દ્વારા સુરક્ષિત 6 બોય
સુરજોત ભગવાનનું યુદ્ધ; દૈવી પ્રકાશ 22 બોય
સુરજીત સુરોનો વિજેતા; વિજયી ભક્ત 7 બોય
સુરજીત સુરોનો વિજેતા; વિજયી ભક્ત 8 બોય
સુરજનમીત ઈશ્વરી લોકોનો મિત્ર 9 બોય
સુરિંદરપાલ 11 બોય
સુરિંદરજોત દેવતાઓનો પ્રકાશ 9 બોય
સુરિંદરજીત ભગવાનનો વિજય; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; ભગવાન ઉપર કોણ જીતે છે 3 બોય
સુરિંદરજીત ભગવાનનો વિજય; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; ભગવાન ઉપર કોણ જીતે છે 4 બોય
સુરીન્દર દેવતાઓના રાજા 9 બોય
સુરીનદાર / સુરીનદેર દેવતાઓનો રાજા; દેવતાઓનો મુખ્ય 5 બોય
સુરેન્દેર ઇન્દ્રનો અવાજ 5 બોય
સુરેન્દર એક સંગીતના ઇન્દ્ર 1 બોય
સુર સુર્ય઼; ઈશ્વરી; યોદ્ધા; બહાદુર; સુર 4 બોય
સુપ્રીત પ્રેમાળ; બધાનું પ્રિય 4 બોય
સુપ્રીત પ્રેમાળ; બધાનું પ્રિય 5 બોય
સુપીનદેર ભગવાનની સુંદરતા 7 બોય
સુનીત સારા સિદ્ધાંતો અથવા સમજદાર અથવા ન્યાયી; પ્રેમ; દયાળુ વ્યક્તિ; સુવ્યવસ્થિત; સંવેદનશીલ 3 બોય
સુંદરજીત સુંદરતા માટે વિજય 4 બોય
સુંદીપ સૂર્યપ્રકાશ; જે પ્રકાશ આપે છે 3 બોય
સુંદરવીર સ્વરૂપવાન અને વીર 1 બોય
સુન્દરજોત સૌંદર્યનો પ્રકાશ 5 બોય
સુંદરજીત જે સુંદરતા પ્રાપ્ત કરે છે 9 બોય
સુંદરદીપ સુંદર દીપક 8 બોય
સુન્દરબીર મોહક અને વીર 7 બોય
સુંદર સુંદર; રૂપવાન 5 બોય
સુમ્પુરાન ઉત્તમ વ્યક્તિ 6 બોય
સુમમત લાભકારક 6 બોય
સુમેરપુલ સુવર્ણ પર્વતનો રક્ષક 9 બોય
સુમાંતબિત બૌદ્ધિક રૂપથી વીર 6 બોય
સુમાંનપ્રિત ફૂલો માટે પ્રેમ 6 બોય
સુમાંનજોત ખુશીનો પ્રકાશ 5 બોય
સુમાંનજિત (જીત ) વિજયી, જે ભગવાનની શક્તિ જીતે છે 3 બોય
સુમનદીપ ફૂલ 8 બોય
સુમાનબીર વીર અને ખુશ 7 બોય
સુલાખાન સદાચારી; શબ્દસમૂહ 6 બોય
સુલાછના , સુલાખના નસીબદાર 3 બોય
સુખવિંદર ભગવાન જે સુખ આપે છે; સ્વર્ગના શાંતિપૂર્ણ દેવ 6 બોય
સુખવંત સુખથી ભરેલું; સુખદ 9 બોય
Sukhvir (સુખવીર) Warrior of peace; Champion of peace 9 બોય
સુખ્વીન્દેર ભગવાન જે સુખ આપે છે; સ્વર્ગના શાંતિપૂર્ણ દેવ 5 બોય
Sukhveer (સુખવીર) Warrior of peace; Champion of peace 1 બોય
સુખતિરથ જેનું જીવન પવિત્રતાનો આનંદ છે 1 બોય
સુખસીર્જન જે આનંદ સર્જન કરે છે તે 4 બોય
સુખશરણ ગુરુની શરણમાં શાંતિ પ્રાપ્ત કરનાર 3 બોય
સુખશાંત જે આનંદ અને શાંતિમાં છે 4 બોય
સુખશાબળ પવિત્ર શબ્દના માધ્યમથી શાંતિ પ્રાપ્ત કરનાર 4 બોય
સુખસરૂપ શાંતિનો અવતાર 8 બોય
સુખસંગત દિવ્ય શક્તિ સાથે આનંદિત સંગ 4 બોય
સુખરાતન જેની પાસે આંતરિક શાંતિનો રત્ન છે 5 બોય
સુખરંગ ભગવાનના પ્રેમમાં રંગીન 9 બોય
સુખરામ તે જેમાં શાંતિ છે 1 બોય
સુખ્રજપ્રિત શાંતિ અને પ્રેમના રાજા 8 બોય
સુખરાજ શાંતિના રાજા 7 બોય
સુખપ્રેમ ખુશી માટે પ્રેમ 3 બોય
સુખપ્રિત ખુશી 6 બોય
સુખપ્રાન શાંતિપૂર્ણ અને સુખી જીવન 1 બોય
સુખપીન્દેર શાંતિના ભગવાન 8 બોય
સુખપાલ શાંતિનો રક્ષક 7 બોય
સુખનૂર શાંતિના ભગવાન 4 બોય
સુખનીવાસ આનંદિત ગૃહ 7 બોય
સુખનીધન શાંતિનો ખજાનો 1 બોય
સુખનંદન ભગવાનના સુખી બાળકો 8 બોય
સુખનાં નામથી આનંદ 6 બોય
સુખમોહિન્દર શાંતિના ભગવાન 1 બોય
સુખમેહાર ભગવાનની કૃપાથી શાંતિપૂર્ણ 5 બોય
સુખમિત શાંતિ આપનાર મિત્ર; ખુશી આપનાર મિત્ર 3 બોય
સુખમાંનપ્રિત જેને મનની શાંતિ ગમે છે 7 બોય
સુખમાંન્દીર , સુખમીન્દેર શાંતિનું મંદિર 6 બોય
સુખમાં જેનું મન શાંત છે; શાંત દિલનું મન; આંતરિક હૃદય 6 બોય
સુખલીવ ઈશ્વરના પ્રેમના આનંદમાં લીન 3 બોય
સુખલીન ઈશ્વરના પ્રેમના આનંદમાં લીન 5 બોય
સુખજોત શાંતિનો પ્રકાશ 5 બોય
સુખજોગ જે ભગવાન સાથે જોડાવાની શાંતિનો આનંદ માણે છે 1 બોય
સુખજોધ સુખના ભગવાન; શાંતિનો યોદ્ધા 6 બોય
સુખજીવાન શાંત અને શાંતિપૂર્ણ જીવન 8 બોય
સુખજીવન શાંતિપૂર્ણ જીવન 8 બોય
સુખજીવ શાંતિપ્રિય વ્યક્તિ 11 બોય
સુખિત સંપૂર્ણ સુખ 7 બોય
સુખીનદીર શાંતિના ભગવાન 5 બોય
સુખીન્દેર સુખના ભગવાન 1 બોય
Showing 1 - 100 of 487