સ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'સ' થી શરૂ થતા 487, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 487
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
સાબર અમૃત; પ્રતિષ્ઠિત 5 બોય
સભાજીત પ્રેમનો સાર; તરફેણ; ભગવાનના પ્રેમના નસીબ 7 બોય
સબ્જિત પ્રેમનો સાર; કૃપાળુ; ભગવાનના આશીર્વાદ માટે શુભેચ્છા 8 બોય
સબનીધાન ધીરજ 1 બોય
સબૂરી બધાનો વિજેતા 8 બોય
સબરીનાપ્રીત જેની પાસે તમામ ખજાના છે; સંતુષ્ટ 11 બોય
સચામ્રિત સંતોષ 11 બોય
સચભાગત ધૈર્ય પ્રતિ પ્રેમ 7 બોય
સચ્દીપ સત્યનો પ્રકાશ 7 બોય
સચદેવ ભગવાનનો સાચો ભક્ત; સત્યનો પ્રકાશ 8 બોય
સચધિયન સત્યનો પ્રકાશ 4 બોય
સચગિયન એક ન્યાયી વ્યક્તિ; ઇન્દ્રધનુષ; સત્યમાં તલ્લીન છે 8 બોય
સચજોગ સત્યમાં તલ્લીન રહેનાર 9 બોય
સચકિરત જેને સત્યનું જ્ઞાન છે; ભગવાન બ્રહ્મા 1 બોય
સચમાન ઈશ્વરની સ્તુતિ ગાવાનું; સત્ય સાથે મિલન 5 બોય
સચપાલ સત્યમાં લીન 6 બોય
સચપ્રધાન સત્યમાં લીન, ભગવાનમાં 3 બોય
સચપ્રિત સત્યના રક્ષક; સાચા હૃદયથી 5 બોય
સચપ્રેમ જેમાં સત્ય પ્રમુખ છે 11 બોય
સચરૂપ ભગવાન ઇન્દ્ર; સત્ય માટે પ્રેમ 5 બોય
સચસેવ સાચો પ્રેમ; ભગવાનનો પ્રેમ 5 બોય
સચસેવક સત્ય માટે પ્રેમ 8 બોય
સચતેક સત્ય નો સેવક 22 બોય
સચુંત્તમ જેને સાચી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે તે 7 બોય
સચવીર જે સાચી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે; સત્યનો આશરો લેવો 9 બોય
સદાનામ મિત્ર; બહાદુરીથી સત્યને સમર્થન આપવું; સત્ય અને શ્રેષ્ઠ 9 બોય
સદિપક બહાદુરીથી સત્યને સમર્થન આપવું; વિજેતા 8 બોય
સાધનાહ શાશ્વત ભગવાન 1 બોય
સધપ્રિત શાશ્વત સત્ય નામ 6 બોય
સાધુ શાશ્વત દીવો; પ્રકાશ 8 બોય
સદીપક બહાદુરીથી સત્યને સમર્થન આપવું; વિજેતા 7 બોય
સદજીવન સહનશીલતા 9 બોય
સદકા , સદકે , સદકાહ અભ્યાસ 9 બોય
સદસુખ પ્રિય ભક્તિ 2 બોય
સગલજિત સંત વ્યક્તિ 8 બોય
સગલજોત શાશ્વત દીવો; પ્રકાશ 22 બોય
સગલપ્રિત શાશ્વત જીવન 5 બોય
સાગર સમુદ્ર; મહાસાગર 1 બોય
સાહિબ માલિક; સજ્જન; સાથી 3 બોય
સહીલદીપ બધા માટે વિજય 7 બોય
સહિલીજિત બધા માટે પ્રકાશ 8 બોય
સહીલમિત બધા માટે પ્રેમ 11 બોય
સહીલપ્રિત ઝાકળ; મહાસાગર; સમુદ્ર 5 બોય
સૈહજ તટીય વિજય 3 બોય
સૈહાજાધાર મૈત્રીપૂર્ણ દરિયાકિનારો 8 બોય
સૈહાજાનંદ પરોઢ; સવાર 1 બોય
સૈહાજદીપ શાંતિપ્રિય અને સંતુલિત વ્યક્તિ 6 બોય
સૈહાજધારામ શાંતિ અને આનંદ 3 બોય
સેહજધિઆન અમૃત અને સજ્જતામાં રંગાયેલું 4 બોય
સૈહાજધુન આનંદિત શાંતિવાળો વ્યક્તિ 5 બોય
સૈહાજલીન શાંતિ અને આનંદનો ધર્મ; શાંતિ અને આનંદનો દીપક 3 બોય
સૈહાજનીવાસ શાંતિથી નામમાં લીન 6 બોય
સેહજપ્રીત એક જે આકાશી સંગીત સાંભળે છે 4 બોય
સીહાજ્રમણ કુદરતી રીતે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું 5 બોય
સેહજવિચાર કુદરતી રીતે પ્રેમાળ વ્યક્તિ 1 બોય
સૈલેશદીપ શાંતિ અને શાંતિપ્રિય 4 બોય
સજીનદેર જે સંતુલન અને શાંતિમાં છે 8 બોય
સજીવ જીવંત; જીવતું 7 બોય
સજ્જન પ્યારું; સારો માણસ; ઉમદા; આદરણીય; રક્ષક; સારા કુટુંબમાંથી 1 બોય
સજ્જનબીર સુંદરતા 3 બોય
સજજર શાશ્વત ભગવાન 5 બોય
સાકરથ જીવિત 7 બોય
સમરજીત નવું; તાજા 11 બોય
સમર્થ હેતુપૂર્ણ 9 બોય
સમારબીર યુદ્ધનો હીરો; વિશ્વાસ; સાથી 9 બોય
સમરદીપ રહેવું; જાગૃત થવું 1 બોય
સમરજીત ભગવાન વિષ્ણુ; યુદ્ધનાં ગીતો 8 બોય
સમરિન્દર સક્ષમ 3 બોય
સમરજીત ભગવાન વિષ્ણુ અથવા યુદ્ધમાં વિજયી 11 બોય
સમરજીત ભગવાન વિષ્ણુ અથવા યુદ્ધમાં વિજયી 1 બોય
સમરજોત યુદ્ધનો દીપક 7 બોય
સમરપાલ યુદ્ધનાં ગીતો 9 બોય
સમરપ્રીત યુદ્ધના દેવતા 8 બોય
સમરવીર યુદ્ધનો હીરો; વિશ્વાસ; સાથી 11 બોય
સમદીપ યુદ્ધમાં વિજયી; ભગવાન વિષ્ણુ 9 બોય
સમીનદીપ યુદ્ધનો પ્રકાશ 4 બોય
સામ્પ્રાસ ધન્ય છે; શક્તિ; શાંતિ; શાંત 6 બોય
સંપૂરણ યુદ્ધ માટે પ્રેમ; યુદ્ધને પ્રોત્સાહિત કરો 4 બોય
સમરણ યુદ્ધનો મહાવીર; સમાનતાનો દીપક 3 બોય
સમ્રિત પ્રેમ અને સત્યનો યોદ્ધા 9 બોય
સમશેર પૂર્ણ; સંપૂર્ણતા 11 બોય
સમુદ્દાર , સમુંદર સ્મરણ રાખવું 1 બોય
સનાનતન વીર સિંહ 3 બોય
સંદીપ એક પ્રકાશિત દીવો; તેજસ્વી; જ્વલિત 1 બોય
સંગતજિત દેવી લક્ષ્મી; સુસંગતતાનો વિજય 3 બોય
સંગતપ્રિત એક પ્રકાશિત દીવો; હંમેશા તમારા માટે 9 બોય
સંગતપ્રેમ એક દીપક 6 બોય
સંગત્રસ સારી સંગતની જીત 1 બોય
સંગતરૂપ સુસંગત માટે પ્રેમ 9 બોય
સંગજાપ સંગીતમય, સંગીત 6 બોય
સંગ્રામ યુદ્ધ 1 બોય
સંજીત જે હંમેશા વિજયી રહે છે; ચારેય દિશાઓનો વિજેતા; સંપૂર્ણ વિજયી 2 બોય
સંજીત જે હંમેશા વિજયી રહે છે; ચારેય દિશાઓનો વિજેતા; સંપૂર્ણ વિજયી 1 બોય
સંજોગ સંયોગ 3 બોય
સંમિત સપ્રમાણતા; સંપ 5 બોય
સંપ્રિત સુખી મિત્ર 8 બોય
સંસર્પ્રિત ગુરુના વચનનું પાલન કરવું 1 બોય
સંતબીર શાંતિનો યોદ્ધા 11 બોય
સંતજિત સંત; પવિત્ર વ્યક્તિ; શાંતિ 22 બોય
સંતજોત મહાન પવિત્ર વ્યક્તિ 9 બોય
Showing 1 - 100 of 487