ણ થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 20, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 20 of 20
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નિરંજના આરતી; નદીનું નામ; દેવી દુર્ગા; પૂર્ણ ચંદ્રની રાત 1 ગર્લ
નવનીત તાજા માખણ; સૌમ્ય; નરમ; હંમેશા નવા 9 ગર્લ
નીમ્રત નિર્મળ 3 ગર્લ
નિહચલ સ્થાવર; દૃઢ 1 ગર્લ
નામજોત નામનો પ્રકાશ 1 ગર્લ
નિશા રાત; સ્ત્રીઓ; સ્વપ્ન 7 ગર્લ
નિશાંથીની કાળી રાતનો અંત; સ્મિત 8 ગર્લ
નામરૂપ જે નામના નામનો અવતાર બને છે 11 ગર્લ
નવકિરણજોત વિચિત્ર પ્રકાશ વિજય 9 ગર્લ
નીમરાતી અડધી રાત અમૃતવેલા 4 ગર્લ
નામનિરમલ જે નામના માધ્યમથી પવિત્ર છે 6 ગર્લ
નામરૂપ જે નામના નામનો અવતાર બને છે 3 ગર્લ
નામસિતાલ નામના માધ્યમથી શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી 1 ગર્લ
નામસુખ નામ દ્વારા સુખ પ્રાપ્ત કરવું 7 ગર્લ
નૌહનીહલ નવી શાખાની શરૂઆત 7 ગર્લ
નામજસ જે પ્રશંસા કરે છે 4 ગર્લ
નાર પુરુષ; નાયક; પતિ; બ્રાહ્મણનું બીજું નામ 6 ગર્લ
નિમ્રતા વિનમ્ર; નમ્ર 9 ગર્લ
નૂર પ્રકાશ; ફરિસ્તા 8 ગર્લ
નામ્રિતા અત્યંત નમ્રતા 4 ગર્લ
Showing 1 - 20 of 20