લ થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'લ' થી શરૂ થતા 13, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 13 of 13
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
લવલીન ભગવાનની ઉપાસનામાં લીન 8 ગર્લ
લીવજોત ભગવાનના પ્રકાશમાં તલ્લીન છે; પ્રબુદ્ધ પ્રેમ 7 ગર્લ
લખરૂપ લાખોમાં સૌથી આકર્ષક 6 ગર્લ
લક્ષ્મી ભાગ્યના દેવી 9 ગર્લ
લવલીન પ્રેમમાં લીન 1 ગર્લ
લક્ષ્માની લક્ષ્મણ સાથે સંબંધિત 7 ગર્લ
લિબલિન ભગવાનની ઉપાસનામાં લીન 5 ગર્લ
લીવજોગ પરમાત્માના મિલનમાં લીન 3 ગર્લ
લીવલીન ભગવાનની ઉપાસનામાં લીન 7 ગર્લ
લાખ એક લાખ; 10 લાખ = 1 મિલિયન 5 ગર્લ
લીવરૂપ પ્રેમનું પ્રતીક 8 ગર્લ
લખમી ભાગ્યના દેવી 9 ગર્લ
લવલી સુંદર મનોરમ 1 ગર્લ
Showing 1 - 13 of 13