લ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'લ' થી શરૂ થતા 50, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 50 of 50
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
લુવદીપ પ્રકાશિત અવશોષણ 4 બોય
લોવપ્રેમ ભક્તિનો પ્રેમ 11 બોય
લોવપ્રિત પૂજા માટે પ્રેમ 5 બોય
લોવલીન તલ્લીન છે; રંગાયેલું; ખેંચાવું 4 બોય
લોવેપ્રિત મનોરમ 1 બોય
લોવેજિત જે હૃદય જીતે છે 4 બોય
લોવેદીપ એક વ્યક્તિ જે દરેકની સંભાળ રાખે છે, દરેકની મદદ કરે છે, દરેકને પોતાનાની પહેલા રાખે છે 3 બોય
લોવદીપ રોશની સાથે જોડાણ 7 બોય
લોકસેવક અન્યની સેવા કરવામાં લીન 7 બોય
લોકરૂપ લોકોનો એક અવતાર 3 બોય
લોકરાજ પ્રજાનું શાસન 5 બોય
લોકપ્રેમ જે લોકોને પ્રેમ કરે છે 9 બોય
લોકપ્રિત જે લોકોને પ્રેમ કરે છે 3 બોય
લોકપાલ લોકોનો રક્ષક 22 બોય
લોક્મીત લોકોનો મિત્ર 9 બોય
લોચાનપ્રિત ઇચ્છાઓ માટે પ્રેમ 9 બોય
લોચાનપાલ ઇચ્છાઓનો રક્ષક 1 બોય
લીવતર અનંત પ્રેમ 1 બોય
લીવશરણ ભગવાનના કમળ ચરણોમાં લીન 5 બોય
લીવપ્રિત પૂજા પ્રેમ; રત્ન જેવા પવિત્ર શબ્દમાં લીન છે; પ્રિય 8 બોય
લીવનામ નામ જાપ કરવા લીન 9 બોય
લીવકમળ ભગવાનના કમળ ચરણોમાં લીન 9 બોય
લીવજીવન એક જીવન ભગવાનમાં લીન 1 બોય
લીવગીઆન દિવ્ય જ્ઞાનમાં લીન 3 બોય
લીવદીપ ભગવાનના પ્રકાશમાં તલ્લીન છે; પ્રબુદ્ધ પ્રેમ 1 બોય
લીવચિત ચેતનામાં લીન 11 બોય
લીવચેત ઈશ્વરના સ્મરણમાં લીન 7 બોય
લીવાવતર પ્રેમ અવતાર 6 બોય
લિવાતમ આત્મામાં લીન 7 બોય
લાવપ્રિત 0 9 બોય
લવીન્દીપ પ્રબુદ્ધ; પ્રજ્વલિત થયેલ દીપક; ઉજ્જવળ ભવિષ્ય 7 બોય
લવેનિત ફૂટબોલની રમત 3 બોય
લશ્કર સેના 7 બોય
લામ્જોત 8 બોય
લક્ષ્મીરિત ભાગ્યશાળી આત્મા 4 બોય
લખવિંદર લખ-વા-ઈન્દર - એક એવી વ્યક્તિ છે જેણે લખ ઈન્દ્રને (ભારતીય ભગવાન ઇન્દ્ર) પરાજિત કર્યો છે 6 બોય
લખવીર સો હજાર જેવા વીર 9 બોય
લખ્વીઅર શૌર્યની ગુણવત્તા 1 બોય
લખસ્માન મનની ગુણવત્તા 7 બોય
લખપ્રેમ સો હજારનો પ્રેમ 3 બોય
લખપ્રીત સો હજારનો પ્રેમ 6 બોય
લાખમીન્દેર સો હજારના ભગવાન 5 બોય
લખમિત સો હજારનો મિત્ર 3 બોય
લખબીર સો હજાર જેવા વીર 7 બોય
લખાબીર સો હજાર જેવા વીર 8 બોય
લાજવંત માનનીય; નમ્ર 9 બોય
લજપ્રેમ સન્માનનો પ્રેમ 3 બોય
લાજપ્રીત સન્માનનો પ્રેમ 6 બોય
લજપાલ સમ્માનનો રક્ષક 7 બોય
લાવિનદીપ પ્રબુદ્ધ; પ્રજ્વલિત થયેલ દીપક; ઉજ્જવળ ભવિષ્ય 8 બોય
Showing 1 - 50 of 50