Short And Sweet Muslim Baby Boy Names Starting With Kha

8 Muslim Boy Names Starting With 'Kha' Found
Showing 1 - 8 of 8
Name Meaning Numerology Gender Fav
Khairi (خيري، خیری) Charitable; Beneficent 11 Boy-E
Khairy (خیری) Charitable; Beneficent 9 Boy-E
Khak (خاک) Sand; Dirt; Used to denote 4 Boy-E
Khan (خان) Leader; Ruler; Ameer 7 Boy-E
Khashi (خاشی) Pious; Devout 11 Boy-E
Khaista (خایستا) Beautiful 6 Boy-E
Khawli (خاولی) Deer; Name Of A Sahabi 1 Boy-E
Khayri (خیری) Charitable; Beneficent 9 Boy-E
Showing 1 - 8 of 8
See Also: Names starting with - K  KA  KE  KI  KO  KU  KH  KHA  KHE  KHI  KHO  KHU  KS  KSA  KSE  KSI  KSO  KSU  KSH  KSHA  KSHE  KSHI  KSHO  KSHU  KR  KRA  KRE  KRI  KRO  KRU