Baby Girl Names Starting With Ks

7 Girl Names Starting With 'Ks' Found
Showing 1 - 7 of 7
नाम अर्थ अंकज्योतिष जाति पसंद करे
क्षमा माफी 8 गर्ल
क्षणप्रभा बिजली चमकना 1 गर्ल
क्षेमा सुरक्षा; रक्षा; कल्याण; प्रशांति; देवी दुर्गा 3 गर्ल
क्षेत्र स्थान 1 गर्ल
क्षिति पृथ्वी; निवास ; मिट्टी; पुरुषों की जाति 3 गर्ल
क्षोना दृढ़; अचल; पृथ्वी 5 गर्ल
क्षोनी दृढ़; अचल; पृथ्वी 4 गर्ल
Showing 1 - 7 of 7