य से सुरु होते मुसलमान लड़कियों के नाम अर्थ के साथ

हमारे पास 'य' से सुरु होते 52, मुसलमान लड़कियों नाम हे।
Showing 1 - 52 of 52
नाम अर्थ अंकज्योतिष जाति पसंद करे
यशफीन शेफ़ा; स्वास्थ्यवर्धकता 11 गर्ल
यालीना मुलायम; जनाब 8 गर्ल
यासीरा एक दौलतमंद औरत; अच्छी तरह से रहना 11 गर्ल
Yafeen (याफिन ) Yamen 11 गर्ल
यासीर एक दौलतमंद औरत; अच्छी तरह से रहना 1 गर्ल
यारह गरम 8 गर्ल
यासना इबादत करना; सफेद गुलाब 6 गर्ल
युस्मा सुंदर 7 गर्ल
याफीः आली 5 गर्ल
याल्दा वर्ष की सबसे लंबी रात का नाम 7 गर्ल
यारीका जलाल ; सफेद; बे दाग 8 गर्ल
याफीता मुक्तिदाता 8 गर्ल
यामहा कबूतर 3 गर्ल
यामिलेत सुंदर 4 गर्ल
याशारह अलीम; कीमती पत्थर 9 गर्ल
युसायराह आसान 1 गर्ल
यक़ीन बेशक 5 गर्ल
याकिज़ा सचेत; इब्रत 7 गर्ल
यासमान चमेली; फूल 2 गर्ल
यास्मीना चमेली; फूल 1 गर्ल
ऐसेनिआ फूल 7 गर्ल
युमं बख्त़; इक़बाल 1 गर्ल
याकूतः पन्ना 6 गर्ल
यलकूत एक रफाही औरत 6 गर्ल
यामांमाह अरबी में घाटी 8 गर्ल
यमीनाह सही और ज़ेबा 8 गर्ल
यास्मिनाह चमेली; फूल 1 गर्ल
यास्सामान चमेली का फूल 3 गर्ल
याझीदल बेटी 6 गर्ल
येकता लाज़वाब ; अनोखा 8 गर्ल
येल्डा रात 2 गर्ल
येमना यमन से 9 गर्ल
येसेनिआ फूल 6 गर्ल
युसरीयह गरम 9 गर्ल
युसुर समृद्ध 5 गर्ल
युझीआ अंतरात्मा 1 गर्ल
युमना बख्त़; इक़बाल 2 गर्ल
यश्मीन चमेली या फूल 9 गर्ल
यास्मीन चमेली या फूल 1 गर्ल
युंम्नाह ख़ुशी; इक़बाल 1 गर्ल
यमना पवित्र 1 गर्ल
यामीना सही; ज़ेबा 9 गर्ल
यासीम चमेली 22 गर्ल
युसरा समृद्ध 22 गर्ल
यासिरह उदार 9 गर्ल
यशा प्रसिद्धि; सफलता; प्रसिद्ध व्यक्ति; विजय 9 गर्ल
यास्मीने कीमती पत्थर 5 गर्ल
यास्मीन चमेली या फूल 1 गर्ल
युसरा समृद्ध 3 गर्ल
याना स्लावों की भाषा या स्लावी भाषा;  दयालु भगवान; एक नया जन्म 5 गर्ल
यास्मीन चमेली या फूल 9 गर्ल
यशिना  6 गर्ल
Showing 1 - 52 of 52